ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ
โรงเรียน : บ่อเกลือ
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตร. ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : พืชศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การตอลปัญหาการงานอาชีพ12 กันยายน 2563
  2โครงการลูกเสือ เนตรนารีสร้าฝายชะลอน้ำ5 สิงหาคม 2563
  3ครูฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ 23 ธันวาคม 2562
  4เข้าร่วมงานยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 256226 กรกฎาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร25 กันยายน 2563
  2การแข่งขันประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร26 กรกฎาคม 2562
  3การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใสถุง26 กรกฎาคม 2562
  4รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตร26 กรกฎาคม 2562
  5รางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดคลิปยุวเกษตร26 กรกฎาคม 2562
  6รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนชื่อพืช26 กรกฎาคม 2562
  7รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร26 กรกฎาคม 2562
  8รางวัญเหรียญทองการแข่งขันเรียงเมล็ดพพช26 กรกฎาคม 2562
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ. นักเรียนเเกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 256223 มิถุนายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1เป็นวิทยากรฝึกอบรม ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม16 มิถุนายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล