ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนัททิดา ระลึก
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-34 กุมภาพันธ์ 2566
2ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทครูผู้สอน18 กุมภาพันธ์ 2565
3กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งข้นการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.67 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.37 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก17 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เป็นครูแกนนำและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้3 พฤษภาคม 2566
2ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ด้วยระบบ e-Learning24 มิถุนายน 2565
3ผ่านการอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น18 มิถุนายน 2565
4ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
5ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อนิเทศอบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
6ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)18 พฤษภาคม 2564
7ได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)5 กรกฎาคม 2563
8ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต13 พฤษภาคม 2563
9ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต13 พฤษภาคม 2563
10ได้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
11ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Digital Literacy)1 พฤษภาคม 2563
12เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงาน Best Practice "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสารพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 8 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล