ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก18 กุมภาพันธ์ 2565
  2ประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก18 กุมภาพันธ์ 2565
  3การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)8 กุมภาพันธ์ 2565
  4การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) รูปแบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  5การทำวิจัยในชั้นเรียน18 พฤษภาคม 2564
  6การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา5 กรกฎาคม 2563
  7นวัตกรรมศึกษา13 พฤษภาคม 2563
  8การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start13 พฤษภาคม 2563
  9แนะแนวการศึกษา10 พฤษภาคม 2563
  10คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน8 พฤษภาคม 2563
  11การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 7 พฤษภาคม 2563
  12การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน6 พฤษภาคม 2563
  13ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน6 พฤษภาคม 2563
  14อบรมเชิงปฏิบัติสร้างห้องเรียนออนไลน์1 พฤษภาคม 2563
  15การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)27 เมษายน 2563
  16การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING25 เมษายน 2563
  17เทคโนโลยีสารสนเทศ15 เมษายน 2563
  18ห้องเรียนคุณภาพ14 เมษายน 2563
  19การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV14 เมษายน 2563
  20ปัญญาประดิษฐ์ AI14 เมษายน 2563
  21ทักษะครูในทศวรรษที่ 2112 เมษายน 2563
  22Digital Literacy12 เมษายน 2563
  23ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัว COVID - 191 เมษายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการโรงเรียนปลอดภัย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ26 มกราคม 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล