ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายประดิษฐ์ หาญยุทธ
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศิลป์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.ต้น5 กุมภาพันธ์ 2566
  2การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.ปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
  3การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น5 กันยายน 2562
  4การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ปลาย5 กันยายน 2562
  5การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น21 กุมภาพันธ์ 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การจัดการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการมีทักษะอาชีพ7 มีนาคม 2567
  2การอบรม เรื่อง ขยะอันตราย ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์28 กุมภาพันธ์ 2565
  3การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน28 กุมภาพันธ์ 2565
  4อบรม เรื่อง เริ่มต้นการสอนแบบโครงงานเพื่อการบูรณาการ27 กุมภาพันธ์ 2565
  5สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้การงานอาชีพ27 กุมภาพันธ์ 2565
  6การสร้างชุมชนความรู้ทางวิชาชีพ PLC27 กุมภาพันธ์ 2565
  7ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( covid 19 )27 กุมภาพันธ์ 2565
  8การใช้งานระบบมาตราฐานด้านความปลอดภัย MOE Savety Platfrom15 กุมภาพันธ์ 2565
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์15 มกราคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ27 กุมภาพันธ์ 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล