ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ยุวดี ชุรี
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลนวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020” ระดับ Bronze ประเภทครูผู้สอน3 กรกฎาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างWebpageประเภท web editor ระดับชั้นม.1 - ม.35 กันยายน 2562
  2รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท text editor ระดับชั้นม 1 ถึงม 35 กันยายน 2562
  3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม. 1 -ม. 35 กันยายน 2562
  4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.4-ม.65 กันยายน 2562
  5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้นม.4 - ม.65 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน17 กุมภาพันธ์ 2566
  2ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBCE AWAROS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 25637 เมษายน 2564
  3ได้รับคัดเลือกเป็นโลกเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน16 กันยายน 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมครูสาระเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 39 ธันวาคม 2564
  2การอบรมครูสาระเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 529 กันยายน 2564
  3การอบรมหลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
  4การอบรมหลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาการบริหารจัดการการเป็นพลเมืองของโลกแห่งศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
  5Microsoft Teams Education18 กันยายน 2564
  6การอบรมหลักสูตรที่ 2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal11 กันยายน 2564
  7การอบรมหลักสูตรที่ 1 เล็ก Normal Education Reimagined10 กันยายน 2564
  8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยะฐานะว.95 กันยายน 2564
  9อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google site29 สิงหาคม 2564
  10การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างชุดการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนด้วย Canva28 สิงหาคม 2564
  11การประชุมการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"27 สิงหาคม 2564
  12อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS22 สิงหาคม 2564
  13การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  14หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียนหลักสูตร 3 ( AI Schools Level 3)23 กุมภาพันธ์ 2564
  15ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Smart5 กันยายน 2563
  16ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับระบบ Email11 พฤษภาคม 2563
  17การอบรมบทเรียนออนไลน์เรื่องวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น10 พฤษภาคม 2563
  18การทดสอบความรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์10 พฤษภาคม 2563
  19การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English9 พฤษภาคม 2563
  20การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  21การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Digital literacy1 พฤษภาคม 2563
  22การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีบูรณาการกับการใช้ประลองโรงต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ประจำปี 25626 ตุลาคม 2562
  23วิทยากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ. 25624 สิงหาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 123 พฤษภาคม 2565
  2การอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลสำหรับครูระดับประถมศึกษา21 มกราคม 2565
  3การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา30 สิงหาคม 2564
  4 อบรมออนไลน์การจัดการวิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-623 มกราคม 2564
  5หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ23 มกราคม 2564
  6อบรมออนไลน์การจัดการวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-615 พฤษภาคม 2563
  7อบรมออนไลน์การจัดการวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-312 พฤษภาคม 2563
  8การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น9 พฤศจิกายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล