ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายวรชัย สุทธไชย
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตรศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน1 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวด BestPractice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโซบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 25667 มีนาคม 2567
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาย สยามบรมราชกุมารีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน29 มีนาคม 2567
2การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโซบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม7 มีนาคม 2567
3โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน และ บุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256728 ธันวาคม 2566
4การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA4 กันยายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ23 มกราคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล