ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ฝึกอบรมวิชาผู้กกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมิสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนได้
 • ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"
 • ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การฝึกและการจัดการกีฬา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดีศรีรัชมัง ระดับดีเด่น7 มีนาคม 2567
  2ครูดีศรี สพม.น่าน ประจำปีการศึกษา 25649 มีนาคม 0566
  3รางวัลระดับเหรียญดีมาก ประเภทครูผู้สอน โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย(Active Learning)เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2566 สพม.น่าน 10 มีนาคม 0558
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงารศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 25658 มีนาคม 0556
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ระดับพื้นฐาน(ระดับ ๑)15 กุมภาพันธ์ 2565
  2การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ด้วยระบบ e-learning8 มีนาคม 1112
  3การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ9 มีนาคม 1102
  4การอบรอสัมมนาเชิงปฏิบัติการความมัมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center)8 มีนาคม 0579
  5การอบรอสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์8 มีนาคม 0579
  6การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย9 มีนาคม 0567
  7การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา10 มีนาคม 0562
  8การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒ ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย9 มีนาคม 0562
  9การอบรอสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"8 มีนาคม 0561
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรการลอความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและการประตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ23 มกราคม 2564
  2อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยภิบัติและการปรับตัวรับการเลี่นยแปลงสภาถูมิอากาศ7 มีนาคม 0573
  3หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online for Grade )+ Teacher(C๔T-๘)7 มีนาคม 0566
  4หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade )-+ Teacher(C๔T-๘)6 มีนาคม 0565
  5การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน(รหัส ๖๐๙๙๐๕๕๒) ตามโครงการพํฒนาครูประจำการ ประจำปี 25604 มีนาคม 0554
  6การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดยโชคทวี พรมรัตน์(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 12 ชั่วโมง 4 มีนาคม 0551
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล