ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางธัญรดา รุนทา
โรงเรียน : น่านนคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือรับรอง S.S.W.B.
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เคมีศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย(Active Learning) เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ8 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ21 พฤศจิกายน 2564
  2การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)26 ตุลาคม 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022)2214 กันยายน 2564
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมรูปแบบออนไลน์8 กันยายน 2564
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่้ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ18 กรกฎาคม 2564
  6การอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ19 มิถุนายน 2564
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ7 กุมภาพันธ์ 2564
  8การ่ใช้โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน8 สิงหาคม 2563
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ19 กรกฎาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย28 กันยายน 2563
  3การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น24 กันยายน 2563
  4หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน20 พฤษภาคม 2562
  5หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไกลก็ไม่กลัว11 พฤษภาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล