ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
โรงเรียน : น่านนคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมีศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2563 12 กันยายน 2563
2เกียรติบัตร รางวัล “ครูดีศรี สพม.เขต 37” ระดับเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง16 มกราคม 2563
3เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 18 กันยายน 2562
4เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานนักเรียน กับการประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” การประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯสวทช.ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่9 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2563 12 กันยายน 2563
2เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 18 กันยายน 2562
3รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256218 กันยายน 2562
4เกียรติบัตรเข้าร่วม การนำเสนอโครงงานนักเรียน กับการประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” การประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯสวทช.ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่8 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)26 ตุลาคม 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง13 กันยายน 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 สิงหาคม 2564
4การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหนงการเลื่อนวิทยฐานะช้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน1 สิงหาคม 2564
5การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด 18 กรกฎาคม 2564
6การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด7 กุมภาพันธ์ 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด 19 กรกฎาคม 2563
8Certificate pass the language online test and have proved to be competent in English language at the CEFR level : A217 พฤษภาคม 2563
9Certificate pass the language online test and have proved to be competent in English language at the CEFR level : A115 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (Online Training for High School Physical (Chemistry) Teachers Chemistry and Renewable Energy 31 สิงหาคม 2564
2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2 (Al for School Level 1)23 พฤษภาคม 2564
3อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564
4อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การจัดการกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
5การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 19 พฤษภาคม 2564
6อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2 18 พฤษภาคม 2564
7อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
8การอบรมอนนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) 30 มิถุนายน 2563
9การอบรมอนนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) 30 มิถุนายน 2563
10การอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 พฤษภาคม 2562
11การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562 27 เมษายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล