ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพัทธนันท์ ขันยม
โรงเรียน : น่านนคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกวดการเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติในหัวข้อความรักของแม่21 กันยายน 2566
2ชมเชยการแข่งขันทักษะภาษาไทย9 กันยายน 2566
3ชมเชยการแข่งขันทักษะภาษาไทย9 กันยายน 2566
4รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 256421 มิถุนายน 2564
5ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 25622 สิงหาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชมเชยการคัดลายมือ9 กันยายน 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่ โคลง 4 สุภาพ (4 บท) ระดับชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เด็กหญิงมัณฑริกา วงค์ดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดบทกลอนเทิดพระคุณของแม่31 สิงหาคม 2564
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน นางสาวภัคจิรา อูปกัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดการเขียนเรียงความหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” 24 กุมภาพันธ์ 2564
5ครูผู้สนับสนุน ให้คำแนะนำนักเรียน สามารถรับรางวัลพระราชทาน นายเชาว์วัตน์ ปิงยศ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 20 กันยายน 2562
6ครูผู้สอน ควบคุม ให้คำแนะนำ นักเรียน นางสาวสรารัตน์ ขันทยศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา30 กรกฎาคม 2562
7ครูผู้สนับสนุน ให้คำแนะนำนักเรียน สามารถรับรางวัลพระราชทาน นายเชาว์วัตน์ ปิงยศ รับรางวัลพระราชทานเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ พร้อมเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย2 เมษายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว ส่งเสริม จัดหาสวัสดิการทางด้านทุนการศึกษา จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับนักเรียนมาโดยตลอด25 มกราคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลรูปแบบออนไลน์14 กันยายน 2564
2กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์30 สิงหาคม 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครุแนะแนว ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ และมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการดทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
5ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล”28 มกราคม 2564
6ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อน งานแนะแนวในสถานศึกษา 13 กันยายน 2563
7การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖15 พฤษภาคม 2563
8ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล