ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอรทัย วิชัยยา
โรงเรียน : ศรีนครน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษาเน้นเคมี
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นผู้มีความมุ่มมั่นในการพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด ลำดับที่ 230 กันยายน 2564
2เป็นผู้มีความมุ่มมั่นในการพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด ลำดับที่ 930 สิงหาคม 2564
3เกียรติบัตรทอง เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนยอดเยี่ยม ประจำเดือนสิงหาคม31 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่21 พฤษภาคม 2564
2การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล