ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์
โรงเรียน : ศรีนครน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม31 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมออนไลน์การพัฒนาตนเองช่วงโควิด-1931 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม.1-317 มกราคม 2565
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม 4-619 พฤษภาคม 2563
3อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ปลาย20 พฤษภาคม 2562
4อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ต้น11 พฤษภาคม 2562
5อบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุคEducation 4.0:ม.ปลาย2 กันยายน 2561
6การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนแลการสอนอย่างสร้างสรรค์1 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล