ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุวรรณี อุตมะ
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3 22 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้แก่ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 25664 กรกฎาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 สิงหาคม 2565
3การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล