ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วิทยากรในกิจกรรมค่าย SMATART CAMT รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256521 กุมภาพันธ์ 2566
2วิทยากรในกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25657 กุมภาพันธ์ 2566
3คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน 5 กุมภาพันธ์ 2566
4คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22st NANMEEBOOKS READING CLUB31 มกราคม 2566
5คณะกรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์ งานกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565
6วิทยากร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ระดับชั้น ม. 6ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่า19 มิถุนายน 2565
7คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๒๑st NANMEEBOOKS READING CLUB31 มีนาคม 2565
8คณะกรรมการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256419 มีนาคม 2565
9วิทยากรอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี ๒๕๖๔24 กุมภาพันธ์ 2565
10วิทยากรอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี ๒๕๖๔11 กุมภาพันธ์ 2565
11คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ โครงการอบรมเผยแพร่ผลงานและแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔2 กุมภาพันธ์ 2565
12วิทยากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ18 กรกฎาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1Has participated in The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 as a instructor in the “A-MATH” Contest Level “Grade 7 – 9” 6 กันยายน 2565
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
4อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔11 กุมภาพันธ์ 2565
5ครูประจำชั้น ม.๓/๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา ๒๕๖๔9 ธันวาคม 2564
6ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔” 28 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.4 กลุ่มภาคเหนือตอนบน11 พฤศจิกายน 2565
2การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร11 มิถุนายน 2565
3อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาน (วPA)24 ตุลาคม 2564
4อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง13 กันยายน 2564
5อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง10 กันยายน 2564
6การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ28 เมษายน 2564
7โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ12 กรกฎาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล