ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพจนีย์ ทาทอง
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสาม้ญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2565
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้ฝึกสอนได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 25667 กุมภาพันธ์ 2567
  2IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 25 กันยายน 2566
  3เหรียญทอง ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ11 กันยายน 2566
  4ระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการการพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรีน8 กันยายน 2566
  5ระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีน่าน วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2566
  6ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่3 สถานศึกาษขนาดใหาญ สถานศึกษารางวัลระบบการดูแลข่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)5 กันยายน 2566
  7ระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 164 กรกฎาคม 2566
  8ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 25662 มิถุนายน 2566
  9เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256526 เมษายน 2566
  10รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  11ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จาก สมศ.21 กุมภาพันธ์ 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”2 ธันวาคม 2566
  2อบรม "แกนนำสงเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน CKP HEALTH CARE TEAM" 20 สิงหาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนได้ค้นพบตนเองในการศึกษาต่อและการมีงานทำ"27 กรกฎาคม 2566
  4อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา"23 กรกฎาคม 2566
  5อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีดีจิทัลในการจัดการเรียนการสอน (Technology enhanced learning)2 กรกฎาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  2อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน19 กันยายน 2563
  3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)16 พฤษภาคม 2563
  4อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  5อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่่านเกณฑ์การประเมินสัมฤิทธ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน29 มิถุนายน 2560
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง จิตวิทยา 6 สี Habitscan21 กันยายน 2566