ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางติณรัตน์ พรหมอารีย์
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ทั่วไป
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม./ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา (ชีววิทยา)/การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอน กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทชายหาดหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ15 กันยายน 2566
  2ผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อลอดห่วง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 210 ธันวาคม 2565
  3ผู้ฝึกสอน กีฬาเซปักตะกร้อ ยอดเยี่ยม18 กันยายน 2565
  4ผู้ฝึกสอน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  2อบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus- Data Science) รหัส 6406621 กรกฎาคม 2566
  3อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus- Scratch) รหัส 6407028 มิถุนายน 2566
  4ประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 23 มิถุนายน 2566
  5อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1( AL for School Level 1)รหัส หลักสูตร 6503020 ตุลาคม 2565
  6อบรมโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 256529 กันยายน 2565
  7วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256522 กรกฎาคม 2565
  8เข้าร่วมกิจกรรมค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1527 พฤษภาคม 2565
  9การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย15 กุมภาพันธ์ 2565
  10การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) )9 กุมภาพันธ์ 2565
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564
  12หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)2 มีนาคม 2564
  13การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ “AEC”24 สิงหาคม 2563
  14หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)9 พฤษภาคม 2563
  15การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  16การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การ พัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”27 เมษายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การลดการเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ25 พฤษภาคม 2564
  2หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)2 มีนาคม 2564
  3ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี27 เมษายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล