ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายปราโมทย์ กิวัฒนา
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เป็นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ Assistant Leader Trainer (A.L.T. )
 • กาฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่น 466
 • เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 9 / 2545
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 90
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
 • รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2563
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภมิภาค ( ภาคเหนือ )16 กันยายน 2564
  2ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) ระดับทองยอดเยี่ยม25 มิถุนายน 2564
  3ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น1 กรกฎาคม 2563
  4เสมาพิทักษ์16 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง25 มิถุนายน 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( ว PA )26 ตุลาคม 2564
  2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครู15 สิงหาคม 2564
  3อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่/มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู19 พฤษภาคม 2564
  4อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-315 กุมภาพันธ์ 2564
  5อบรมหลักสูตรที่62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์6 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-315 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล