ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดี สพม.น่าน16 มกราคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเขียนโปรแกรม Scratch31 กรกฎาคม 2566
2ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (Al for Schools Level 1)31 มกราคม 2566
3เชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
4หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)17 มิถุนายน 2563
5หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน20 พฤษภาคม 2562
6หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว11 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 25663 กุมภาพันธ์ 2567
2การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 25663 กุมภาพันธ์ 2567
3เพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin22 มกราคม 2567
4การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชิชีพทางการศึกษาออนไลน์ ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์22 มกราคม 2567
5การเขียนโปรแกรม Scratch31 กรกฎาคม 2566
6ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (Al for Schools Level 1)31 มกราคม 2566
7หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)17 มิถุนายน 2563
8หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน20 พฤษภาคม 2562
9หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว11 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล