ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.รวินท์นิภา สุปัน
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ "AEC"24 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus-Data Science)30 มิถุนายน 2566
2การเขียนโปรแกรม Scratch (coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch) 20 มิถุนายน 2566
3อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล