ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ไม่มี
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์และวัดผลการศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย8 สิงหาคม 2566
2ครูผู้สอนน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(ซุโดกุ) มัธยมศึกษาตอนปลาย8 สิงหาคม 2566
3ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับอันดับที่ 7 พร้อมเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย29 มกราคม 2566
4ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
5ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
6ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
7ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
8ครูฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
9ครูดีศรีสพม.น่าน16 มกราคม 2565
10ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)ระดับชั้นม.1-ม.318 กันยายน 2562
11ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นม.4-ม.617 มกราคม 2562
12ครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 17 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
2นักเรียนและครูได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย8 สิงหาคม 2566
3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย8 สิงหาคม 2566
4นักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(ซุโดกุ) มัธยมศึกษาตอนปลาย8 สิงหาคม 2566
5รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งชันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้นม.1-ม.318 กันยายน 2562
6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันซุโดกุระดับชั้นม.4-ม.617 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ออนไลน์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดทำวิดิทัศน์การสอน1 สิงหาคม 2566
2แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษารุ่นที่ 35 กรกฎาคม 2563
3อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารงานพัสดุภาครัฐ 256022 เมษายน 2563
4อบรมการวัดประเมินผลทักษะด้าน ดิจิทัล Digital Literacy18 เมษายน 2563
5อบรมการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Reseach10 เมษายน 2563
6อบรมการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy9 เมษายน 2563
7อบรมโครงการและกิจกรรมปลูกป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก19 พฤษภาคม 2562
8อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว2111 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
3อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
4อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1และ218 พฤษภาคม 2564
5อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครูหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
6อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลาการในสถานศึกษา19 กันยายน 2562
7อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แลลมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน19 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล