ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • สำเร็จการฦึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ขั้นความรู้ทั่ไป
 • ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม./ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาไทย/การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย1 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา23 มีนาคม 2566
  3ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง30 มกราคม 2564
  4เปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว24 ตุลาคม 2563
  5จับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู3 ตุลาคม 2563
  6ปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว12 กันยายน 2563
  7เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย15 สิงหาคม 2563
  8สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์ 7 สิงหาคม 2563
  9หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-322 พฤษภาคม 2563
  10หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-615 พฤษภาคม 2563
  11ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา10 พฤษภาคม 2563
  12โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย14 ธันวาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา23 มีนาคม 2566
  3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวฯสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-39 กุมภาพันธ์ 2565
  4อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  5อบรมสัมมนาออนไลน์หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู โดยใช้ Conten ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง30 มกราคม 2564
  6สัมมนาออนไลน์ เรื่องเปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว24 ตุลาคม 2563
  7สัมมนาออนไลน์ เรื่องจับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู 3 ตุลาคม 2563
  8ประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่องปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว12 กันยายน 2563
  9ประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย15 สิงหาคม 2563
  10สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์ 7 สิงหาคม 2563
  11หลักสุตรv[i,ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-322 พฤษภาคม 2563
  12อบรมหลักสุตรออนไลน์ผ่านการทดสอบ14 พฤษภาคม 2563
  13หลักสุตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-614 พฤษภาคม 2563
  14ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา10 พฤษภาคม 2563
  15โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย14 ธันวาคม 2562
  16สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-Learning จาก WWW. thaihonesty.org2 กันยายน 2562
  17`อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องนวัตกรรสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาาาและวรรรกรรมไทยในศตวรรษที่ 212 ธันวาคม 2561
  18ประยุกต์ใช้จินตปัญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น2 กันยายน 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล