ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1
 • ฝ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : พธ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การสอนสังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน E-Sport18 สิงหาคม 2565
  2ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  3ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา ท.ม.4 มกราคม 2564
  4ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา256116 มกราคม 2562
  5สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 25605 กรกฎาคม 2560
  6สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 25605 กรกฎาคม 2560
  7ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น7 กรกฎาคม 2559
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง23 ธันวาคม 2562
  2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ18 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสกลักสูตร 64198 จำนวน 20 ชั่วโมง22 พฤษภาคม 2565
  2ร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)13 พฤษภาคม 2565
  3อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  4อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)29 เมษายน 2565
  5อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  6อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบกรณ์26 เมษายน 2565
  7การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 24 เมษายน 2565
  8อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  9การเขียนโปรแกรม Scratch รหัส 64070 จำนวน 26 ชั่วโมง12 เมษายน 2565
  10อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รหัส 63025 จำนวน 20 ชั่วโมง9 กุมภาพันธ์ 2565
  11อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง7 กุมภาพันธ์ 2565
  12ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการอบรมวิทยาการกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่29 พฤศจิกายน 2564
  13วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง29 พฤศจิกายน 2564
  14หลักสูตรที่6: การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร็มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 3652 ตุลาคม 2564
  15หลักสูตรที่5: การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows25 กันยายน 2564
  16หลักสูตรที่4: การสร้าง Blended Learning Platform Foro NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 36525 กันยายน 2564
  17หลักสูตรที่2: มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นเพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
  18หลักสูตรที่3:กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal11 กันยายน 2564
  19เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"27 สิงหาคม 2564
  20อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  21อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยรการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright30 ตุลาคม 2563
  22การจัดการเียนการสอนแบบ Active Learning11 สิงหาคม 2562
  23หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน20 พฤษภาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-67 พฤษภาคม 2564
  2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-37 มีนาคม 2564
  3การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ8 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล