ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสมภพ ใจบุญ
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 121/2546 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
 • ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 6/2553 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
 • เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้
 • เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลายะกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 615 กันยายน 2566
  3ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  4ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  5ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  6ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  7ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  8ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม9 กันยายน 2566
  9ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" ครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับสหวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 256618 กรกฎาคม 2566
  10ครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย8 กรกฎาคม 2566
  11ครูสอนสวดมนต์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน 6 กรกฎาคม 2566
  12ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ "กำแพงเพชรเกมส์" รอบคัดเลือก ภาค 529 พฤษภาคม 2566
  13ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  14ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ "นครสวรรค์เกมส์" กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 383 เมษายน 2566
  15เป็นวิทยากร ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
  16เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปีพุทธศักราช 256614 กุมภาพันธ์ 2566
  17เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ระดับจังหวัด การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 256614 กุมภาพันธ์ 2566
  18เป็นวิทยากร การอบรม "โครงการธรรมะพัฒนาจิต" ประจำปีการศซึกษา 256524 มกราคม 2566
  19ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย 51 ไม่เกิน 55 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"10 ธันวาคม 2565
  20ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น E ชาย 55 ไม่เกิน 59 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"10 ธันวาคม 2565
  21ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย 39 ไม่เกิน 43 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"10 ธันวาคม 2565
  22เป็นวิทยากร การอบรมพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์8 ตุลาคม 2565
  23เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา9 กันยายน 2565
  24ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 10 สิงหาคม 2565
  25ครููฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 14-17 ปี ชาย 47-51 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น C ระดับ OPEN10 มิถุนายน 2565
  26ครููฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11-17 ปี ชาย ประเภท ปันจักลีลา ระดับ ไม่จำกัดสาย10 มิถุนายน 2565
  27เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 MCU Contest4 เมษายน 2565
  28เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ2 กุมภาพันธ์ 2565
  29ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 256430 ธันวาคม 2564
  30ครูผู้สอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ20 พฤษภาคม 2564
  31ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง "ดรุณรักษ์ทุกชีวิตพิชิตพฤติกรรมเสี่ยง"5 ธันวาคม 2563
  32ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.617 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  3ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  4ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม15 กันยายน 2566
  5ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม9 กันยายน 2566
  6ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้3 กันยายน 2566
  7ครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้8 กรกฎาคม 2566
  8ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้29 พฤษภาคม 2566
  9ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้29 พฤษภาคม 2566
  10ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้3 เมษายน 2566
  11ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้3 เมษายน 2566
  12ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้3 เมษายน 2566
  13ครูผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้3 เมษายน 2566
  14ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 25663 มีนาคม 2566
  15ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 25663 มีนาคม 2566
  16เป็นวิทยากร ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
  17เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปีพุทธศักราช 256614 กุมภาพันธ์ 2566
  18เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 256614 กุมภาพันธ์ 2566
  19 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"10 ธันวาคม 2565
  20ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย 51 ไม่เกิน 55 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์" 10 ธันวาคม 2565
  21ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย 51 ไม่เกิน 55 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"10 ธันวาคม 2565
  22ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย 39 ไม่เกิน 43 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"10 ธันวาคม 2565
  23กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 14-17 ปี ชาย 47-51 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น C ระดับ OPEN10 มิถุนายน 2565
  24กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11-17 ปี ชาย ประเภท ปันจักลีลา ระดับ ไม่จำกัดสาย10 มิถุนายน 2565
  25เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรม "ดรุณรักษ์ทุกชีวิตพิชิตพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร"2 กุมภาพันธ์ 2565
  26รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น C ชาย น้ำหนัก 47 kg. ถึง 51 kg. กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 256430 ธันวาคม 2564
  27รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ทีม ปันจักลีลา ชาย กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 256430 ธันวาคม 2564
  28รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน18 ตุลาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ครูสอนสวดมนต์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน 6 กรกฎาคม 2566
  2ครูสอนสวดมนต์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน 6 กรกฎาคม 2566
  3ครูสอนสวดมนต์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน 6 กรกฎาคม 2566
  4การแข่งขันสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศ6 กรกฎาคม 2566
  5การแข่งขันสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศ6 กรกฎาคม 2566
  6"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256624 มิถุนายน 2566
  7"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256624 มิถุนายน 2566
  8ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  10ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  11ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  12ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  13ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมน์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาค 622 พฤษภาคม 2566
  14รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา3 มีนาคม 2566
  15ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 25663 มีนาคม 2566
  16ได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25651 ธันวาคม 2565
  17การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา9 กันยายน 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR26 มกราคม 2567
  2ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ หลักสูตร : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  3การตอบปัญหาสารานุกรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 21 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์28 สิงหาคม 2566
  4ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม "ตามรอยพระราชนิพนธ์" ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี28 สิงหาคม 2566
  5อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ (หลักสูตร Active Leaning with Google workspace for Education)23 มีนาคม 2566
  6ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับดีเยี่ยม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ (หลักสูตร Active Leaning with Google workspace for Education)21 มีนาคม 2566
  7อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตร Growth mindset”13 มีนาคม 2566
  8ผ่านการทดสอบวัดความรู้ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์5 มีนาคม 2566
  9ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ16 กุมภาพันธ์ 2566
  10เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมระเบียบวินัยสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256516 กุมภาพันธ์ 2566
  11ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการสร้างงานนำเสนออย่างง่าย By PowerPoint12 กุมภาพันธ์ 2566
  12เป็นกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ5 กุมภาพันธ์ 2566
  13เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน “ภาษาไทย” (รุ่น 2)10 ธันวาคม 2565
  14ได้ผ่านการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร7 พฤศจิกายน 2565
  15ได้เข้าร่วมการอบรม “โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” ประจำปีการศึกษา 256529 กันยายน 2565
  16ได้ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานวิชาสังคมศึกษา14 กันยายน 2565
  17ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมพุทธศาสตร์วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในงาน 2 ทศวรรษ ครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพร9 กันยายน 2565
  18เป็นคณะกรรมการจัดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรมร้อยใจ ประจำปี 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมปุณณสิริ บ้านวังตาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน9 กันยายน 2565
  19เป็นคณะกรรมการจัดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรมร้อยใจ ประจำปี 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมปุณณสิริ บ้านวังตาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน9 กันยายน 2565
  20ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”22 สิงหาคม 2565
  21ผ่านการเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ NAN2 TENT CENTER เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ19 สิงหาคม 2565
  22ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แบบทดสอบหลักสูตรต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption (Anti-Corruption in Digital Disrubtion Situation)12 สิงหาคม 2565
  23HAS SUCCESSFULLY COMPLETED ONLINE ENGLISH FOR COMMUNICATION TEST FOR SCHOOL ADMINISTRATIORS10 สิงหาคม 2565
  24เป็นผู้ดำเนินงาน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ8 สิงหาคม 2565
  25ผ่านการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน8 สิงหาคม 2565
  26เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
  27ผ่านการทำแบบทดสอบหลักภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ5 สิงหาคม 2565
  28ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting4 สิงหาคม 2565
  29ผ่านการทดสอบวัดความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”3 สิงหาคม 2565
  30ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” พ.ศ. 25651 สิงหาคม 2565
  31ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย25 กรกฎาคม 2565
  32ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตั้งระบบการจัดการ การเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา Office 365 (A1) และการใช้ระบบ (E-mail Account) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน24 มิถุนายน 2565
  33ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา Office 365 (A1) และการใช้งานระบบ (E-mail Account) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน24 มิถุนายน 2565
  34ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting21 มิถุนายน 2565
  35"การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
  36เป็นวิทยากรทักษะการพัฒนาสังคม พัฒนาตนเองสู่การสร้างสรรค์สังคม12 กันยายน 2563
  37เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 628 กุมภาพันธ์ 2563
  38ผ่านการอบรมวิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)18 กุมภาพันธ์ 2563
  39เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7 "วิถีปริยัติ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา"31 มกราคม 2563
  40เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 " 48 ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย"31 มกราคม 2563
  41เป็นวิทยากรอบรมการเรียนรู้และใช้งาน Internet of things (IOT)22 กันยายน 2562
  42ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 สิงหาคม 0580
  43ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 สิงหาคม 0580
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 กุมภาพันธ์ 2567
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)9 กุมภาพันธ์ 2567
  3การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยบูรณาการสื่ออvนไลน์แบบ Active Learning5 กุมภาพันธ์ 2567
  4โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์26 พฤศจิกายน 2566
  5ผ่านการอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ 4 จำนวน 20 ชั่วโมง 5 มีนาคม 2566
  6เป็นวิทยากรติว O-net วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ 624 กุมภาพันธ์ 2566
  7เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูแนวใหม่ (วPA)6 พฤศจิกายน 2565
  8เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน "สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"5 พฤศจิกายน 2565
  9อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-68 กุมภาพันธ์ 2565
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  11การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  12การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14 ธันวาคม 2562
  13หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา31 กรกฎาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1ขยะในมือท่าน ทิ้งลงถังเถอะค่ะ31 สิงหาคม 2566
  2VTR แนะนำโรงเรียน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์31 สิงหาคม 2566
  3นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)31 สิงหาคม 2566
  4คุณธรรมนำชีวี ด้วย N.W.S. KHONDEE MODEL31 สิงหาคม 2566
  5การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพและปุ๋ยโบกาฉิ14 มีนาคม 2566
  6รักษ์ป่าน่าน นันทบุรีฯ 256414 มีนาคม 2566
  7การจัดการแกดเจ็ด ใน blogspot14 มีนาคม 2566
  8การตกแต่งรูปภาพให้อยู่ในกรอบ14 มีนาคม 2566
  9การแทรก menu ใน blogspot14 มีนาคม 2566
  10การแทรกไฟล์ vdo ลงบล็อก14 มีนาคม 2566
  11การแทรกลิงค์ด้วยรูปภาพ ใน blogspot14 มีนาคม 2566
  12การปรับแต่งธีมหรือเลเอาต์ blogspot14 มีนาคม 2566
  13การล็อกอินเข้าไปแก้ไขระบบในบล็อก14 มีนาคม 2566
  14การสร้าง blogger14 มีนาคม 2566
  15การสร้างหน้าเอกสารและการเปลี่ยนธีม ใน blogspot14 มีนาคม 2566
  16ห้องเรียนออนไลน์14 มีนาคม 2566
  17กิจกรรมการเรียนการสอน26 มกราคม 2565