ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 th NANMEEBOOKS READING CLUB31 มกราคม 2566
2การอบรม กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ “การทำงานเป็นทีม (Teamwork)”17 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมพินิจวรรณคดีมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2565 5 กุมภาพันธ์ 2566
2ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมพินิจวรรณคดีมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 5 สิงหาคม 2565
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย9 กันยายน 0559
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เป็นผู้ให้คำปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256519 กรกฎาคม 2566
2โล่รางวัล ผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม8 สิงหาคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1คณะกรรมการการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 25655 มีนาคม 2566
2ผ่านการอบรมหลักสูตรที่3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
3ผ่านการอบรมหลักสูตรที่2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal11 กันยายน 2564
4ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบอนไลน์สำหรับครูสังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
5ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่าประวัติบุคคลสำคัญ” กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ5 กรกฎาคม 2564
6ผ่านการทดสอบความรู้ ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.256028 มิถุนายน 2564
7ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล10 มิถุนายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล