ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอภิญญา หมอป่า
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาจีน
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1หลักสูตรวิทยาการคำนวน Coding Online for Teacher Plus C4T Plus-Data Science21 กันยายน 2566
  2หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  3หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch17 กรกฎาคม 2566
  4โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ29 กันยายน 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งทีี่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
  2เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์8 ตุลาคม 2564
  2การอบรมหลักสูตรความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี31 สิงหาคม 2564
  3การอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้9 พฤษภาคม 2563
  4การอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English 8 พฤษภาคม 2563
  5English in Daily Life8 พฤษภาคม 2563
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-67 มีนาคม 2564
  2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-37 มีนาคม 2564
  3การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-617 พฤษภาคม 2563
  4อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล