ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางละมัย แซ่เต็น
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เหรียญเงิน5 มิถุนายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ (English for Communication)7 พฤศจิกายน 2565
2หลักสูตร “Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”18 กันยายน 2565
3The 2022 BKK online Training on CEFR30 สิงหาคม 2565
4การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการให้บริการที่ดีมีจิตบริการ (Service Mind)27 สิงหาคม 2565
5การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโีนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
6โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Data Science)30 มิถุนายน 2566
2การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch)20 มิถุนายน 2566
3โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม)เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพแบบ HYBIRD EDUCATION6 กันยายน 2565
4วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่4-66 มีนาคม 2564
5วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่1-317 มิถุนายน 2563
6เพศวิถี10 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล