ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป (บัญชี)
วุฒิ ปริญญาโท : บธ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา13 กันยายน 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)10 กันยายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์30 สิงหาคม 2566
2วิทยาการข้อมูล 30 มิถุนายน 2566
3การเขียนโปรแกรม Scratch21 มิถุนายน 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถี ของดีเมืองน่าน8 มกราคม 2566
5การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-66 มีนาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล