ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพริม เทพทิพย์
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : บธ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การบริหารธุรกิจ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖18 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖17 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์30 สิงหาคม 2566
2การเจริญเติบโตของเรา20 พฤษภาคม 2564
3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การเขียนโปรแกรม Scratch 21 มิถุนายน 2566
2อบรมออนไลน์การจัดการเียนการสอนเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-39 กุมภาพันธ์ 2565
3อบรมออนไลน์การจัดการเียนการสอนเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-69 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล