ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : R.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
2เหรียญเงิน5 สิงหาคม 2565
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความระดับประเทศ 0 0000
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE NAN CHAMPION SHIP27 ตุลาคม 2564
2รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE NAN IDOL27 ตุลาคม 2564
3การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 23 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารองค์กรมืออาชีพ11 กันยายน 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
4การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน24 มีนาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
2การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน24 มีนาคม 2564
3การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย30 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล