ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอาทิตย์ อนันท้าว
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรุ้ทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ชั้นสูง
 • เจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B)
 • ผู้ฝึกสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การเข้าประกวดจัดระเรียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
 • การฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : พธ.บ./ป.บัณทิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ/วิชาชีพครู
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัล ดีเด่น ครูผู้สอน Active Learning18 กรกฎาคม 2566
  2ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ประเภท คู่ชาย ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ9 กันยายน 2565
  3ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ประเภท หญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ9 กันยายน 2565
  4ครูผู้สอนดีเด่น ACTIVE LEARNING21 กรกฎาคม 2565
  5ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 25657 มิถุนายน 2565
  6ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน23 มกราคม 2565
  7ครูดี สพม. น่าน16 มกราคม 2565
  8ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ3 กันยายน 2563
  9ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลคู่หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ3 กันยายน 2563
  10คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B.)31 สิงหาคม 2563
  11ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ22 สิงหาคม 2563
  12ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ตากเกมส์"10 พฤศจิกายน 2562
  13ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ตากเกมส์"10 พฤศจิกายน 2562
  14เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 119 กันยายน 2562
  15วิทยากรโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 31 มีนาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1การแข่งขันสร้างคลิปภาษาอังกฤษ31 สิงหาคม 2566
  2การแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์จังหวัดน่าน คัดตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภาค 512 สิงหาคม 2566
  3การแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์จังหวัดน่าน คัดตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภาค 512 สิงหาคม 2566
  4การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 "ลำพูนเกมส์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองภาค 5 ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จ.ศรีสะเกษ23 มกราคม 2565
  5การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 3 กันยายน 2563
  6ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลหญิงคู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ3 กันยายน 2563
  7ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ3 กันยายน 2563
  8การแข่งขันกีฬาเปตอง มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ22 สิงหาคม 2563
  9การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ "ตากเกมส์" ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10 พฤศจิกายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการน้อมนำพระบมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 1030 สิงหาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ active learning with google workspace for education23 มีนาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ active learning with google workspace for education21 มีนาคม 2566
  4อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร growth mindset13 มีนาคม 2566
  5กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
  6วิทยากรติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256531 มกราคม 2566
  7อบรมออนไลน์ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน1 พฤศจิกายน 2565
  8อบรมโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 256529 กันยายน 2565
  9วิทยากรอบรมค่ายภาษาอังกฤษ19 สิงหาคม 2565
  10ผู้ฝึกสอนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด1 กรกฎาคม 2565
  11วิทยากรโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอกสมานฉันท์ ปี 256524 กุมภาพันธ์ 2565
  12อบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร13 กุมภาพันธ์ 2565
  13การฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา11 กุมภาพันธ์ 2565
  14"English for communication"3 ตุลาคม 2564
  15การประเมินวิทยฐานะครู(PA)31 พฤษภาคม 2564
  16"เกษตรธรรมชาติ"ด้วยระบบอิเล็กนิกส์31 พฤษภาคม 2564
  1710 สมุนไพรบ้านต้านโควิด30 พฤษภาคม 2564
  1830 ตารางวาสู้วิกฤตโควิด 1930 พฤษภาคม 2564
  19The English for Begginer test30 พฤษภาคม 2564
  20"โคก หนอง นา โมเดล" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 พฤษภาคม 2564
  21"English in Daily life"7 พฤษภาคม 2564
  22ฺBasic Phonatic in English6 มีนาคม 2564
  23English For Fun "Places around Town and Jods around Me"6 มีนาคม 2564
  24ความรู้เบื้องต้นกฎหมายอาญา(ความผิดฐานชิงทรัพย์)31 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1วิทยาการข้อมูล data science30 มิถุนายน 2566
  2อบรมออนไลน์การเขียนโปรแกรม scratch20 มิถุนายน 2566
  3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 coding9 กุมภาพันธ์ 2565
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  5อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6coding5 มิถุนายน 2564
  6การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-65 มิถุนายน 2564
  7การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-68 มีนาคม 2564
  8การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-317 พฤษภาคม 2563
  9การอบรมการเรียนรู้การสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล