ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายนรพนธ์ คนสูง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1STEAM Photo contest งานสะเต็มศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 223 กันยายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย17 สิงหาคม 2566
2รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 217 สิงหาคม 2566
3รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 317 สิงหาคม 2566
4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค17 สิงหาคม 2566
5การประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 217 สิงหาคม 2566
6รางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ The National Compettion of English Medium Instruction Programme Open House Northern Region 202317 สิงหาคม 2566
7รางวัลชนะเลิศ สาขาฟิสิกส์ การประกวดโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE 25 กรกฎาคม 2566
8การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
9โครงงานสะเต็มศึกษาประเภทนวัตกรรม งานสะเต็มแห่งชาติ ปี 2565 23 กันยายน 2565
10การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)19 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ห้องเรียนเคมีดาว24 มิถุนายน 2563
2นวัตกรรม​และ​เทคโนโลยี​ดิจิทัล​เพ่ือ​การ​ศึกษา24 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล