ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายเอกรินทร์ สงคราม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-35 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-35 กุมภาพันธ์ 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสื่อสารเชิงสะตีม(STEAM TALK) ระดับ ม.ต้น23 กันยายน 2565
4รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ20 สิงหาคม 2565
5รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้าน BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น20 สิงหาคม 2565
6ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์12 กันยายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล