ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจารี ใจสุขสันต์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : มี
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : มัธยมศึกษา-ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาเอก : -
วิชาเอก ปริญญาเอก : -
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training 15 กันยายน 2565
2การอบรมต่อยอดดำเนินงานสู่ชุมชน "โครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะ"31 มกราคม 2565
3การอบรม วPA7 มกราคม 0574
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผุ้ฝึกสอนนักเรียนน ชนะเลฺิศ เหรียญทองอันดับ6 การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ3 กุมภาพันธ์ 2566
2ชนะเลิศเรียงความ วันสวนภูมิรักษ์น่าน2 ธันวาคม 2565
3รองชนะเลิศอันดับ 1 เรียงความ วันสวนภูมิรักษ์น่าน2 ธันวาคม 2565
4รองชนะเลิศอันดับ 1 เรียงความด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สังคม22 สิงหาคม 2565
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลฺิศ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
7การประกวดนวัตกรรมที่เป้นเลิศ (รักการอ่าน)31 มกราคม 2565
8การประกวดเรียงความกับกอช. 31 มกราคม 2563
9รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย 24 มิถุนายน 2562
10รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย 24 มิถุนายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม31 มกราคม 2565
2การบริหารจัดการขยะ31 มกราคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training 15 มีนาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล