ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อภิสรา จินะ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กับกับลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลยอดเยี่ยมครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขต18 กรกฎาคม 2566
  2รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน21 กรกฎาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  3ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม gsp มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  4ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม gsp มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  5ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น7 สิงหาคม 2566
  6ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย7 สิงหาคม 2566
  7ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  8ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมgspมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  9ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมgspระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  10ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  11ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่21สไตล์ครูเอมอร11 มิถุนายน 2565
  2สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู28 มกราคม 2564
  3ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ ด้วยหัวใจอาชีพ 28 มกราคม 2564
  4เยาวชนกู้ภัย COVID-19 28 มกราคม 2564
  5โควิด19และระบาดวิทยา27 มกราคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล