ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ณัฐติยา บัวยศ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ให้คำปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 การประกวดคุณภาพห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 419 ตุลาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรระยะสั้น Improve IEILS speaking score 6 กันยายน 2564
2การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ครั้งที่ 142 กรกฎาคม 2564
3ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น Tricky American English Pronunciation29 พฤศจิกายน 2563
4ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น Chinese for Beginners26 พฤศจิกายน 2563
5การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS (ออนไลน์)31 ตุลาคม 2563
6อบรมโครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 2 ตุลาคม 2563
7กิจกรรมค่ายเยาวชนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 414 สิงหาคม 2563
8อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์11 มิถุนายน 2563
9อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล21 มกราคม 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล