ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้จัดการทีม ชมรมกีฬายูโด รร.ศว. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 256322 พฤศจิกายน 2563
2Certificate สายฟ้า22 กุมภาพันธ์ 2563
3Certificate สายเขียว22 มกราคม 2563
4ประธานผู้ชี้ขาดกรีฑาประเภทลู่ สพป.1 ประจำปี 25628 มกราคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์25 สิงหาคม 2566
2ผู้ฝึกีฬายูโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์22 มีนาคม 2566
3ผู้ฝึกสอน การแข่งขันกรีฑาน่านเกมส์5 มีนาคม 2564
4ผู้ฝึกสอนกีฬายูโดจังหวัดน่าน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่4129 พฤศจิกายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐาน7 กรกฎาคม 2566
2อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA24 ตุลาคม 2564
3ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน24 กันยายน 2564
4อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์14 สิงหาคม 2564
5วิทยาศาสตร์การกีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายแบบออนไลน์21 พฤษภาคม 2564
6วิทยาศาสตร์การกีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายแบบออนไลน์21 พฤษภาคม 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการการ coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน20 กันยายน 2563
8การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอลขั้นพื้นฐาน31 มกราคม 2563
9การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวคิดใหม่ตามพหุปัญญา18 มกราคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล