ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.โชติกา ดวงทิพย์
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน การประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2565 25 ตุลาคม 2566
2รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชุน ปีการศึกษา256414 ตุลาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน28 พฤศจิกายน 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู เพื่อสืบสานปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน16 ตุลาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล