ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส. กัญญานัฐ ตาวงษ์
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การสอนภาษาเกาหลี
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร5 พฤษภาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับชั้นม.4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 5 กุมภาพันธ์ 2566
2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา6 สิงหาคม 2565
3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมากรแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาเกาหลีม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 6 สิงหาคม 2565
4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 6 สิงหาคม 2565
5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล