ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  2รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลระดับเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 หัวข้อ NU (You) I CARE - ดูแล 24 ชั่วโมง11 มกราคม 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1เป็นครูที่ปรึกษา ในหัวข้อ การอบรม เชิงปฏิบัติการ “วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้10 พฤศจิกายน 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.19/256111 สิงหาคม 2566
  3ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 256626 กรกฎาคม 2566
  4เข้าร่วมโครงการ “สร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”19 มิถุนายน 2566
  5การอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ภาคเรียนที่ 1/25661 มิถุนายน 2566
  6เป็นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพ สภานักเรียน ปีการศึกษา 256620 พฤษภาคม 2566
  7เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ28 มีนาคม 2566
  8การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 6 (2564) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน19 มีนาคม 2566
  9ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 25658 ธันวาคม 2565
  10การทดสอบความรู้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่6 ธันวาคม 2565
  11การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning)6 ธันวาคม 2565
  12โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำของนักศึกษา (เสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสถานศึกษา) หัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่องค์กรการศึกษาในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน”1 ธันวาคม 2565
  13เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ฯ หัวข้อ "ธุรกิจ SME,s สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน"30 พฤศจิกายน 2565
  14ผ่านการทดสอบความรู้ในกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปีการศึกษา 256524 พฤศจิกายน 2565
  15ผ่านการทดสอบ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู20 พฤศจิกายน 2565
  16ผ่านการเรียนรู้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning14 พฤศจิกายน 2565
  17ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร Canva30 กันยายน 2565
  18ผ่านกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม30 กันยายน 2565
  19ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption30 กันยายน 2565
  20ผ่านการพัฒนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ออนไลน์ (English for Communication)30 กันยายน 2565
  21ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ30 กันยายน 2565
  22อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑28 กันยายน 2565
  23การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English expressions)28 กันยายน 2565
  24ร่วมการประชุมสัมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)27 กันยายน 2565
  25หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"25 มิถุนายน 2565
  26การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 มิถุนายน 2565
  27การอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ตามโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 256529 พฤษภาคม 2565
  28เข้าร่วมกิจกรรม "พลเมืองคุณภาพ อาสาทำความดี วิสาขปุรณมีบูชา" ภายใต้โครงการธนาคารจิตอาสา ทำความดีสะสมแต้มบุญ ประจำปี ๒๕๖๕15 พฤษภาคม 2565
  29ผ่านการศึกษาออนไลน์ และทดสอบความรู้ เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน15 พฤษภาคม 2565
  30กิจกรรม “พลเมืองคุณภาพ อาสาทำความดี วิสาขปุรณมีบูชา”15 พฤษภาคม 2565
  31เข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความปกติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ Next Normal Learning14 พฤษภาคม 2565
  32การทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคล ๒๕๖๕13 พฤษภาคม 2565
  33การเข้าร่วมในหัวข้อ "ช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนยุคดิจิตอล"29 เมษายน 2565
  34การอบรมและทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน21 มีนาคม 2565
  35พลังครูยุคใหม่ สร้างคุรภาพคนไทยสู่สากล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.256516 มีนาคม 2565
  36การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform)14 มีนาคม 2565
  37ครูผู้ดูแลนักเรียนจิตอาสา กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล รายการ "ฟุตบอลมังกรฟ้าลีก T3 โซนภาคเหนือ"3 มีนาคม 2565
  38การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Growth Mindset19 กุมภาพันธ์ 2565
  39กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Online "วันมาฆบูชา" ประจำปี พ.ศ.2565 ชุดที่ 216 กุมภาพันธ์ 2565
  40การตอบแบบทดสอบความรู้วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา16 กุมภาพันธ์ 2565
  41กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Online "14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์" ประจำปี พ.ศ.256514 กุมภาพันธ์ 2565
  42การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง วันมาฆบูชา9 กุมภาพันธ์ 2565
  43โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 25659 กุมภาพันธ์ 2565
  44กิจกรรมตอบคำถามวันตรุษจีน27 มกราคม 2565
  45อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)2 ธันวาคม 2564
  46คณะกรรมการการคัดตัวและเเข่งขันกีฬาฟลอร์บอล22 พฤศจิกายน 2564
  47การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)7 พฤศจิกายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1"อุ่นใจไวเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  2เงินทองต้องวางแผน8 กุมภาพันธ์ 2565
  3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง8 กุมภาพันธ์ 2565
  4การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ5 กุมภาพันธ์ 2565
  5ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา21 มกราคม 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล