ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วิลันดา กอบกอง
โรงเรียน : แม่จริม
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือรับรองการผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัญฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : -
  วิชาเอก ปริญญาโท : -
  วุฒิ ปริญญาเอก : -
  วิชาเอก ปริญญาเอก : -
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ B117 กุมภาพันธ์ 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 101 กันยายน 2564
  2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง10 กันยายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ปีที่1 ระดับดีเด่น29 กรกฎาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู20 พฤษภาคม 2564
  2การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู19 พฤษภาคม 2564
  3การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู19 พฤษภาคม 2564
  4การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู18 พฤษภาคม 2564
  5การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู17 พฤษภาคม 2564
  6หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English30 เมษายน 2564
  7วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์29 เมษายน 2564
  8การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ B117 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  2การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-624 พฤษภาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1The Genius English27 มกราคม 2565