ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส. พันนิตา วงษารัฐ
โรงเรียน : แม่จริม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เกียรติบัตรการสอบภาษาอังกฤษระดับ A110 มีนาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองด้านระบบดูแลช่วยเหลือ23 กันยายน 2564
2เหรียญทองด้านการจัดการเรียนการสอน23 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีสัญจร 14 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1site ครูอบดนตรี22 มกราคม 2565