ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุจิตรา ยศอาจ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
2รองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันเอดส์โลก1 ธันวาคม 2564
2ทดสอบความรู้หลักการใช้ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29 กรกฎาคม 2564
3การเรียนรุ้และทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ23 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล