ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อิงคณา เสริมคุณ
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชางานการศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชางานการศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสภานักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชางานการศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
4การอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง21 มกราคม 2566
5การประกวดคำขวัญวันครู "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา"19 มกราคม 2566
6การอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต16 มกราคม 2566
7การอบรม "โครงการท่าวังผาปลอดภัย ด้วยรักและห่วงใยศิษย์และโครงการต้นกล้ายาเสพติด"9 ธันวาคม 2565
8การแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านความปลอดภัย 27 ตุลาคม 2565
9Model Teacher ที่พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับ Buddy Teacher ตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้12 ตุลาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1โล่รางวีลการประกวดสื่อ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25 ตุลาคม 2566
2เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 256628 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชางานการศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
4รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชางานการศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
5รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสภานักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชางานการศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
6ครูที่ปรึกษาการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย"1 พฤศจิกายน 2565
7ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะสังคมศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓12 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ปีที่ 128 กันยายน 2566
2กรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 5 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ด้วยสื่อเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมเสมือนจริง(VR)24 ธันวาคม 2566
2อบรมเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนโครงการย่อย16 ธันวาคม 2566
3อบรมเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนโครงการย่อย16 ธันวาคม 2566
4การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
5อบรมเวทีหลักสูตรการพัฒนาพี่เลี้ยงแบบ Key Opinion Leader (KOLs) & Coach 19 พฤศจิกายน 2566
6อบรมเชิงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการอบรมนักเรียนเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา28 สิงหาคม 2566
7โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประชาชนอำเภอท่าวังปา จังหวัดน่านในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม14 กรกฎาคม 2566
8พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๒1 กรกฎาคม 2566
9การอบรมโครงการย่อยภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่แพร่-น่าน5 มิถุนายน 2566
10อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
11การอบรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน27 เมษายน 2566
12การอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง/นักศึกษาปฏิบัติการสอน21 มกราคม 2566
13การอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต16 มกราคม 2566
14การอบรม “โครงการท่าวังผาปลอดภัย ด้วยรักและห่วงใยศิษย์และโครงการต้นกล้าต้านยาเสพติด”9 ธันวาคม 2565
15วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา จังหวัดน่าน9 ตุลาคม 2564
16โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)8 ตุลาคม 2564
17การอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด “เด็กและเยาวชนน่านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปีที่ ๔” (รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕)14 กันยายน 2564
18การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน ๒11 กันยายน 2564
19การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่26 สิงหาคม 2564
20การอบรมเชิงปฏิบัติการ Plan & Do สู่ SLC25 มิถุนายน 2564
21การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ป่าน่าน)21 มิถุนายน 2564
22โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓9 ธันวาคม 2563
23การอบรมหลักสูตร โครงการอบรมสสมาชิกใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓25 เมษายน 2563
24การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 373 กุมภาพันธ์ 2563
25การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา MI ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ PLC ครอบคลุมวิธีการเรียนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning และ STE18 มกราคม 2563
26การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการจัดการเรียนรู้แนว PISA29 พฤศจิกายน 2562
27การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)24 พฤศจิกายน 2562
28การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM6 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา สังคมศึกษา3 รหัสวิชา ส2210113 กันยายน 2566
2วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน9 มีนาคม 2566