ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุุ่นที่ 457
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น ระดับ ม.1-ม.323 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022)14 กันยายน 2564
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน “สาขาฟิสิกส์” โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2564 18 กรกฎาคม 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applications for Effective Teaching and Learning ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 26 มิถุนายน 2564
  4การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอน โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 – 8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)12 มิถุนายน 2564
  5การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอน โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – 5 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 29 เมษายน 2564
  6การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอน โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 20 เมษายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล