ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.มณฑิตา สีแก้ว
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • เกียรติบัตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1สุดยอดนักอ่าน ประเภท คณะครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด "หนังสือดีในดวงใจ" ประจำปีการศึกษา 256610 กรกฎาคม 2566
  2ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25667 กรกฎาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่านมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  3ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่านมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  4ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1 กันยายน 2566
  6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖3 กุมภาพันธ์ 2566
  7ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕5 มกราคม 2566
  8ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กมัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
  9ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กมัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
  10ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
  11ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
  12ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
  13ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่อง คำราชาศัพท์ไทย4 กันยายน 2566
  2การอบรม เรื่อง โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English for Communication) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR27 สิงหาคม 2566
  3การอบรมเรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ27 สิงหาคม 2566
  4การอบรมเรื่อง การเขียนสะกดคำ กิจกรรมวันสำคัญของภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ27 สิงหาคม 2566
  5การอบรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก26 สิงหาคม 2566
  6การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA25 พฤษภาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยพลังเพื่อนครู "เติมพลัง ติดอาวุธ สู่การสร้างห้องเรียนแห่งความสุข" (Online Workshop) ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วยห้องเรียนสร้างสรรค์ (Creative Classroom)7 พฤศจิกายน 2564
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) รูปแบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva"4 กันยายน 2564
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva"4 กันยายน 2564
  12การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"27 สิงหาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA25 พฤษภาคม 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล