ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ ชาวน่าน
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ ตาม ว.19/256111 สิงหาคม 2566
2รายงานการอบรม การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
3การอบรมจัดหาผู้ให้บริการและหน่วยให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวง เพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔16 ธันวาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA15 พฤษภาคม 2566
2การอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA15 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล