ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.เกศินี มูลต๊ะ
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิ ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
วิชาเอก ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทนักเรียน17 กุมภาพันธ์ 2566
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
3ชนะเลิศเหรีญทอง OBEC AWARDS7 เมษายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทนักเรียน17 กุมภาพันธ์ 2566
2นักเรียนได้รับระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม14 มิถุนายน 2566
2ได้รับราวัล โรงเรียน อย.น้อย ระดับ ดีมาก3 กุมภาพันธ์ 2564
3โรงเรียนน่าดูน่าอยู่ระดับเพชร16 กันยายน 2563
4รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง25 สิงหาคม 2563
5โรงเรียนปลอดขยะ ระดับดี5 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256612 พฤษภาคม 2566
2การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
3เป็นครูแกนน าและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน า เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA เทคนิคการท าคลิปแรงบันดาลใจ และคลิปการสอน” เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่3 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฎิบัติงานพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2565
5ได้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ การใช้ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย MOE Safety Platform14 มีนาคม 2565
6ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย29 พฤศจิกายน 2564
7การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกาา :กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย27 สิงหาคม 2564
8อบรมหลักสูตร ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลง เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน15 สิงหาคม 2564
9การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
10การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการตั้งโจทย์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง30 กรกฎาคม 2564
11การปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ Application for Effective teaching and learning17 กรกฎาคม 2564
12การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา26 มิถุนายน 2564
13เทคโนโลยีภาพถ่ายเพื่อการศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2564
14การอบรมเชิงปฏิบัติการCoach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา20 กันยายน 2563
15ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา19 กรกฎาคม 2563
16ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา21 มิถุนายน 2563
17การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกาา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM12 มิถุนายน 2563
18หลักสูตรสมรรถนะ Performance Base Course 24 เมษายน 2563
19การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start24 เมษายน 2563
20การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง24 เมษายน 2563
21การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Coid-191 เมษายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1วิทยาการข้อมูล(Data Scien)(Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Data Science)20 กันยายน 2566
2วิทยาการข้อมูล(Data Science)1 ธันวาคม 2563
3การเขียนโปรแกรม Scratch31 ตุลาคม 2563
4หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยม 1-34 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1แผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ21 มกราคม 2565