ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นวามรู้เบื้องต้น
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 9/2552
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลครูดีศรี สพม.37 ระดับสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ประจำปี 256216 มกราคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 256527 ตุลาคม 2565
  2สนับสนุนพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 25649 ธันวาคม 2564
  3สนับสนุนพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 256319 ตุลาคม 2563
  4สนับสนุนพัฒนานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤษนัย สอนยศ นางสาวชาลินี สายจันทร์15 กันยายน 2563
  5กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ม.4-6) 18 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 256516 มกราคม 2565
  2อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  4อบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3716 ตุลาคม 2563
  5การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)7 พฤษภาคม 2563
  6อบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3618 ตุลาคม 2562
  7อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 7 ตุลาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัสเกียรติบัตร 30310-2-0025125 สิงหาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล