ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ
โรงเรียน : บ่อเกลือ
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว9/25645 สิงหาคม 2566
2เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว9/25645 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันนพี ประจำปี พ.ศ. 256626 กรกฎาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ แบบใหม่ วPA (PA:Performance Agreement13 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล