ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กัลยกร สุปง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 256216 มกราคม 2563
2ครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง)18 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1Active trainer of MEP program8 กุมภาพันธ์ 2563
2วิทยากรอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET26 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ยุทธศาสตร์การบริหารและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทท้องถิ่นผ่าน PLC28 มกราคม 2565
2สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ27 มกราคม 2565
3เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน26 มกราคม 2565
4หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต20 สิงหาคม 2564
5หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม10 สิงหาคม 2564
6หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย6 สิงหาคม 2564
7ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ธันวาคม 2562
8หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด13 สิงหาคม 2554
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล